Τέθηκε σε λειτουργία η Πλατφόρμα του Fuel Pass II

Δικαιούχοι είναι το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο επί του οποίου διαθέτει την πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://vouchers.gov.gr/, με τη χρήση των κωδικών taxisnet ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.. Ο αιτών θα χρειαστεί να συμπληρώσει και επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email & αριθμό κινητού τηλεφώνου) ενώ εφόσον επιλεγεί ως μέθοδος χορήγησης η «Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», απαιτείται και η συμπλήρωση του IBAN.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Την 1η/8/2022 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3.
Την 2η/8/2022 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7.
Την 3η/8/2022 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0.
Από την 4η/8/2022 και εξής είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων.
Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 01/09/2022.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην διεύθυνση: https://vouchers.gov.gr/