Διοικητική Πληροφόρηση (Reporting)

  • Προετοιμασία γενικού προϋπολογισμού (MASTER BUDGET) με:
    • προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (CASH FLOW)
    • αποτελέσματα χρήσης
    • προϋπολογιστικούς ισολογισμούς
  • Υποστήριξη για την προετοιμασία των επιμέρους προϋπολογιστικών καταστάσεων πωλήσεων, λοιπών εσόδων, άμεσων εξόδων κλπ. που στηρίζουν το MASTER BUDGET
  • Προετοιμασία μηνιαίων απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων
  • Ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.

info@dsfinance.gr

Skip to content