τεστ

Ιδιώτες

 • Φορολογικές δηλώσεις & τροποποιητικές
 • Συμφωνητικά μίσθωσης
 • Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb, booking, Homeaway, κλπ.)
 • Αιτήσεις επιδομάτων
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Περιουσιολόγιο
 • ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 • Έκδοση Φορολογικής ενημερότητας
 • Αλλαγή στοιχείων Μητρώου
 • Μεταφορές φορολογικής
  κατοικίας
 • Διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ
 • Ορισμός & ανάκληση φορολογικού εκπροσώπου
 • Συντάξεις
 • e – παράβολα
 • Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού
 • ΕΝΦΙΑ
 • Τέλη κυκλοφορίας
 • Φόρος πολυτελούς διαβίωσης
 • Ταυτότητες οφειλών

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο