Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Πλήρης εποπτεία και έλεγχος λειτουργιών λογιστηρίου
 • Οικονομοτεχνικές Συμβουλευτικές και Λογιστικές Υπηρεσίες σε φορολογικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία με σκοπό τη βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων οικονομικών και φοροτεχνικών αποκλίσεων
 • Τήρηση λογιστικών αρχείων (accounting records) και λογιστικών στοιχείων (supporting documentation) όπως ισχύει βάσει Ελληνικών Λογιστικών προτύπων σε Απλογραφικό και Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Συμπλήρωση και υποβολή όλων των απαιτούμενων εντύπων μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 • Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και διενέργεια αποσβέσεων.
 • Σύνταξη και εκτύπωση των καταστάσεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης (κέρδη ή ζημιές).
 • Εκτύπωση φυσικής απογραφής  αποθεμάτων (όπου υπάρχει υποχρέωση αυτής).
 • Έλεγχος της πορείας των αποτελεσμάτων και ενημέρωση της Επιχείρησης
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης καθώς και των εταίρων αυτής.
 • Σύνταξη και υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων πελατών – προμηθευτών.
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας MyDATA.
 • Τακτοποίηση των φορολογικών αρχείων ώστε να υπάρχουν ολοκληρωμένα αρχεία της εταιρείας στα χέρια του λήπτη, πάντα με τα πρωτότυπα έγγραφα.
 • Ενημέρωση για τις οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης του πελάτη, για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεών του (ολικά ή με δόσεις) και για τις καταλυτικές ημερομηνίες καταβολής αυτών γραπτώς κάθε μήνα

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο