Εργατικά θέματα – Μισθοδοσία

 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας
 • Προσλήψεις – αποχωρήσεις εργαζομένων, ανανέωση συμβάσεων, τροποποίηση ωραρίων κλπ.
 • Συλλογή στοιχείων εργαζομένων (γενικά στοιχεία για πρόσληψη, άδειες διαμονής/εργασίας αλλοδαπών, έντυπα ασθένειας, έντυπα αδειών -προϋπηρεσίας) & άνοιγμα καρτέλας σε πρόγραμμα μισθοδοσίας
 • Ετήσιος πίνακας προσωπικού – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή
 • Έντυπο αδειών Ε11 – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή
 • ΑΠΔ & ΦΜΥ – έλεγχος & υποβολή μηνιαίως ηλεκτρονικά
 • Βιβλίο υπερωριών έντυπο Ε8 – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή
 • Κατάρτιση κέντρων κόστους
 • Βεβαιώσεις αποδοχών – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή
 • Υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση προγραμμάτων ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ
 • Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων
 • Γνωστοποίηση ιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας
 • Βεβαιώσεις εργαζομένων (προϋπηρεσίας, ενσήμων, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κλπ.)
 • Staff hours – ενημέρωση, έλεγχος στοιχείων καθώς και δημιουργία συγκεντρωτικής κατάστασης πρόσθετων ωρών ανά εργαζόμενο μέχρι την 1η του επομένου μήνα
 • Προϋπολογισμούς κόστους μισθοδοσίας
 • Προτάσεις μείωσης ασφαλιστικού/μισθολογικού κόστους βάσει της κείμενης νομοθεσίας

info@dsfinance.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο