Μηχανογράφηση

Λύσεις μηχανογράφησης Λύσεις Δικτύου Ψηφιακά Εργαλεία Εκπαιδεύση χρηστών Δημιουργία & υποστήριξη ιστοσελίδων Εγκατάσταση & υπηστήριξη Hardware & Software

Ιδιώτες

τεστ

Φορολογικές δηλώσεις & τροποποιητικές Συμφωνητικά μίσθωσης Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb, booking, Homeaway, κλπ.) Αιτήσεις επιδομάτων Ρυθμίσεις οφειλών Περιουσιολόγιο ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Έκδοση Φορολογικής ενημερότητας Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Μεταφορές φορολογικής κατοικίας Διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ Ορισμός & ανάκληση φορολογικού εκπροσώπου Συντάξεις e – παράβολα Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού ΕΝΦΙΑ Τέλη κυκλοφορίας Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Ταυτότητες οφειλών

Επιδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις

Διερεύνηση και ενημέρωση για τα τρέχοντα προγράμματα επιδοτήσεων/δανειοδοτήσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα επιδοτήσεων/δανειοδοτήσεων Έλεγχο επιλεξιμότητας και πρόταση – σχεδιασμό της επένδυσης Σύνταξη και υποβολή φακέλου στον αρμόδιο φορέα Παρακολούθηση πορείας της αίτησης Έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την όσο μεγαλύτερη και πλέον συμφέρουσα απορρόφηση πόρων.

Υπηρεσίες Στελέχωσης Λογιστηρίων

Ανάλυση εργασίας- Με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε υπευθύνου τμήματος, σκιαγραφούμε την θέση εργασίας που αναζητάτε. Προσέλκυση υποψηφίων – Διαδικασία εντοπισμού, προσέλκυσης και εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη κενών θέσεων. Επιλογή προσωπικού με: Έλεγχο αίτησης & CV Προκαταρκτική συνέντευξη Τεστ Συνέντευξη σε βάθος Επιβεβαίωση στοιχείων των υποψηφίων Τελική απόφαση

Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου (Audit)

Αποτιμήσεις εταιρειών Ενδοομιλικές συναλλαγές Έλεγχοι φυσικών & νομικών προσώπων Απαντήσεις σε φορολογικά ερωτήματα Δείκτες Business forecast Profit & Loss Analysis

Διοικητική Πληροφόρηση (Reporting)

Προετοιμασία γενικού προϋπολογισμού (MASTER BUDGET) με: προϋπολογιστικό πρόγραμμα ταμειακών ροών (CASH FLOW) αποτελέσματα χρήσης προϋπολογιστικούς ισολογισμούς Υποστήριξη για την προετοιμασία των επιμέρους προϋπολογιστικών καταστάσεων πωλήσεων, λοιπών εσόδων, άμεσων εξόδων κλπ. που στηρίζουν το MASTER BUDGET Προετοιμασία μηνιαίων απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων Ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και απολογιστικών καταστάσεων.

Εργατικά θέματα – Μισθοδοσία

Εκκαθάριση μισθοδοσίας Προσλήψεις – αποχωρήσεις εργαζομένων, ανανέωση συμβάσεων, τροποποίηση ωραρίων κλπ. Συλλογή στοιχείων εργαζομένων (γενικά στοιχεία για πρόσληψη, άδειες διαμονής/εργασίας αλλοδαπών, έντυπα ασθένειας, έντυπα αδειών -προϋπηρεσίας) & άνοιγμα καρτέλας σε πρόγραμμα μισθοδοσίας Ετήσιος πίνακας προσωπικού – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή Έντυπο αδειών Ε11 – κατάρτιση, έλεγχος βάσει εργατικής νομοθεσίας & υποβολή ΑΠΔ […]

Αναδιαρθώσεις Επιχειρήσεων

Συγχωνεύσεις, μεταπτώσεις, λύσεις, εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων Επιχειρηματικά σχέδια – Μελέτες Βιωσιμότητας Αναδιάρθρωση χρεών Εξωδικαστικός μηχανισμός Ν. 4738/2020

Ενάρξεις Επιχειρήσεων

Για ενάρξεις όλων των μορφών της επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. ΕΠΕ, ΝΕΠΑ, κλπ.) παρέχουμε: Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη οποιαδήποτε εταιρικής μορφής (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ, κλπ.) Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία δημοσίευσης (ΓΕΜΗ, Ταμείο Νομικών και Προνοίας […]

Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Πλήρης εποπτεία και έλεγχος λειτουργιών λογιστηρίου Οικονομοτεχνικές Συμβουλευτικές και Λογιστικές Υπηρεσίες σε φορολογικά ζητήματα που αφορούν την εταιρεία με σκοπό τη βελτιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων οικονομικών και φοροτεχνικών αποκλίσεων Τήρηση λογιστικών αρχείων (accounting records) και λογιστικών στοιχείων (supporting documentation) όπως ισχύει βάσει Ελληνικών Λογιστικών προτύπων σε Απλογραφικό και Διπλογραφικό λογιστικό […]