ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
0-3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
51+ άτομα 20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άνεργοι 18-29 ετών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση (συμφωνητικό συνεργασίας).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η προεργασία διαρκεί 8 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 7 μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους συμμετέχοντες μηνιαία, αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης υπαγόμενοι στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ (εργοδότες)

  1. Η επιχείρηση/πάροχος να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος στο site της ΔΥΠΑ.

Ως μείωση προσωπικού λογίζεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όχι η οικειοθελής αποχώρηση ή η λήξη σύμβασης.

  1. Ο αριθμός των εργαζομένων από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός – ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ)

  1. Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 25.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  2. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ
  3. Να μην συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.
  4. Να έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους στη ΔΥΠΑ.

Εξαιρούνται: Οι ωφελούμενοι που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου/επιχείρησης:

α)         είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια πάροχο/επιχείρηση,

β)         είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση

γ)         είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη

δ)         είχαν τοποθετηθεί στα πλαίσια προγράμματος προεργασίας με την ίδια ειδικότητα σε ίδιο ή άλλο πάροχο.

ε)          θα τοποθετηθούν για προεργασία από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου)

στ)        είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη (είτε ατομικό επιχειρηματία είτε με εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.)

ζ)          είναι στην ίδια πάροχο/επιχείρηση: